Obrazek użytkownika adminsgh

* pola obowiązkowe

Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: jpg jpeg png.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu:

CAPTCHA
15 + 4 =


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
 2. W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@sgh.waw.pl.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • rejestracji uczestnictwa w Konferencji „Back to School”, komunikowania się z uczestnikami w związku z jej organizacją, udokumentowania jej przebiegu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze  zm.), zwanego dalej RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2019 r. poz. 1668).
   Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na tej podstawie, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu wysyłania informacji związanych ze statutową działalnością uczelni, wysyłania – za pośrednictwem jednostek SGH – informacji i ofert pochodzących od partnerów i instytucji współpracujących, badania przebiegu kariery zawodowej absolwentów,  opublikowania na stronie internetowej Konferencji „Back to School” informacji o Pani/Pana rejestracji na to wydarzenie – jeśli wyraziliście Państwo na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych przypadkach jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
   Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 4. W celu wzięcia udziału w Konferencji „Back to School” niezbędne jest podanie danych osobowych. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w tym wydarzeniu.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 2 lata po zakończeniu Konferencji „Back to School”. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu, którego dotyczy zgoda, do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – o czym mowa w pkt 3a tej informacji –  przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – o czym mowa w pkt 3b tej informacji - przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
  Ponadto informujemy, że podczas Konferencji „Back to School” będą wykonywane fotografie w celu udokumentowania jej przebiegu, które zostaną opublikowane na stronie internetowej SGH.